Dotácie

 

Predmet podpory

Integrovaná produkcia je zameraná na kontrolované pestovanie viniča, ovocia a zeleniny, ktoré uprednostňuje ekologicky bezpečnejšie postupy, minimalizujúce vedľajšie nežiaduce účinky, znižovaním počtu zásahov prostriedkov na ochranu rastlín a hnojenia a tým zvyšuje bezpečnosť pre životné prostredie (pôda, voda, ovzdušie) a ľudské zdravie.

 

Podmienky podpory

  • aplikovať na celej výmere biologické a chemické prípravky na ochranu rastlín povolené pre systém Integrovanej produkcie (publikovaných každoročne vo Vestníku MP SR);
  • sledovať vývoj vlhkosti a teploty vzduchu najmä počas vegetačného obdobia (príloha osi 2 – Integrovaná produkcia);
  • využívať dostupné signalizačné metódy a technické zariadenia na sledovanie výskytu chorôb a škodcov;
  • zabezpečiť rozbor pôdnych vzoriek akreditovanou inštitúciou, minimálne raz za 3 roky najmä na chemické látky podľa prílohy osi 2 – Integrovaná produkcia;
  • zabezpečiť odber vzoriek a analytický rozbor zeleniny akreditovanou inštitúciou, najmä pre chemické látky a dusičnany podľa prílohy osi 2 – Integrovaná produkcia;
  • používať certifikované osivo;
  • viesť záznamy v elektronickej alebo písomnej forme vedené v „Podnikovom zošite“a uchovávať najmenej 10 kalendárnych rokov nasledujúcich po roku, keď bolo sledovanie uskutočnené.

 

Výška podpory

Integrovaná produkcia zeleniny: 496,78 EUR/ha 

 

Indikatívne stanovenie podporených plôch v rámci podopatrenia Integrovaná produkcia: 16 000 ha z toho 5000 ha pre Slovensko.

Indikatívny finančný rámec 30 mil. EUR pre Slovensko, z toho 2, 115 mil. € pre zeleninu .